Faaliyet


 1. TÜRKTED ’in en önemli faaliyetlerinden birisi, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Türkiye Tohumculuk Endüstrisini temsil etmektir. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, aldıkları kararlar ve yaptıkları uygulamalar ile tohumculuk endüstrisini doğrudan veya dolaylı biçimde etkileyen, tüm devlet organları ile endüstri arasında temas ve diyalog kurmak,
  TÜRKTED ayrıca, başta bitkisel çoğaltım materyali ve tarım olmak üzere, tohumculuk endüstrisi ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilşikisi olan tüm işkolları, yüksek eğitim kuruluşları, mesleki ve sivil toplum örgütleri ile mesleki, bilimsel ve teknik nitelikli her türlü temas, ilişki ve işbirliğini sürdürmektedir.
  Endüstri adına TÜRKTED tarafından yürütülmekte olan çok önemli faaliyetlerden birisi de Türkiye Tohumculuk Endüstrisi ve Dernek üyelerinin uluslararası kuruluş, platform ve forumlarda temsil edilmesidir. TÜRKTED halen ISF, ESA, ECOSA  gibi küresel ve bölgesel organizasyonların faaliyetlerine aktif şekilde katılmaktadır.
  Sorun ve Tavır Belirleme, Çözüm Önerme ve Strateji Geliştirme

  TÜRKTED sürekli bir değişim sürecinde olan Türkiye tohumculuk endüstrisinin karşılaşmakta olduğu güncel sorunları belirlemek ve bunlar için çözüm seçenekleri ortaya koymak amacıyla, üyelerden oluşan ve belirli ürün grupları ve konulara odaklı, Çalışma Grupları aracılığıyla, toplantı ve ihtisas çalışmaları yapmaktadır.
  TÜRKTED’in en temel ve önemli işlevlerinden birisi de –her alanda süratli değişimler yaşayan tohumculuk alt sektöründe- tüm gelişmeleri ve trendleri, gerek tohumculuk endüstrisi gerekse tüm tohumculuk sektörü açısından ele almak suretiyle, ileriye dönük olarak değerlendirmek ve gelecekte ülke ve işkolu için en yararlı olacak yaklaşım ve uygulamaları öngörmeye çalışmaktır. TÜRKTED bu maksatla uzman grup toplantıları, kongre, seminer ve paneller gibi tartışma ve bilgilenme faaliyetlerini organize etmekte ve Yönetim Kurulu, Üyeleri, Sekretaryası vasıtasıyla katılmaktadır.
  Tüm faaliyetlerinde bilime dayalı, objektif ve tarafsız bir çalışma anlayışını benimsemiş olan TÜRKTED, stratejik konularda ortak tavır belirlerken, üyeleri arasında karşılıklı saygı ve sağlıklı tartışmalara dayanan bir mutabakatı temin etmek için büyük çaba göstermekte, konuları ve sorunları, Genel Kurul ya da daha sınırlı katılımlı toplantılarda ele almaktdır. 
  Ticareti ve İyi İlişkileri Özendirme

  TÜRKTED tohumluk ticaretini teşvik gayesiyle ulusal ve uluslararası nitelikli kongreler tertip etmektedir. Bu kongreler kapsamında ticari sergi ve iş görüşme ortamları, konferans ve paneller düzenlemektedir.
  TÜRKTED tohumculuk sektöründe görev alan tüm meslek ve kuruluşlardan ilgilileri muhtelif toplantılarda bir araya getirmek suretiyle, pozitif çalışma ilişkileri, yakınlaşma ve kardeşliği özendirmektedir.
  Enformasyon ve İstatistik Toplama 

  TÜRKTED Türkiye tohumculuk sekörü ile ilgili olarak daha isabetli tespitler, projeksiyonlar ve değerlendirmeler yapmak amacıyla –sınırlı miktarda- enformasyon ve istatistik toplamaktadır.

  Bilgilendirme

  TÜRKTED üyelerini –dünya tohumculuk alanındaki bilimsel ve teknik hususları da kapsayacak şekilde- tohumculuk endüstrisini ilgilendiren tüm konulara dair gelişmeler hakkında bilgilendirmektir. TÜRKTED bu amaçla bireysel iletişim yaklaşımı ilkesini benimsemiş olup, bu bağlamda üyeleri ile karşılıklı ve sürekli olarak temas içerisindedir.
  TÜRKTED bu amaçla basılı yayınlar ve raporlar hazırlamakta ve web sayfasını idame ettirmektedir.
  TÜRKTED ayrıca, endüstriyi temsilen, tohumculuk ile ilgilenen tüm kamuoyu kesimlerini ve tüm toplumu bilgilendirici faaliyetler içerisinde yer almaktadır.
  Etik Kurallar Koymak ve Ortak Sözleşme Formları Hazırlamak

  TÜRKTED ’in bir başka işlevi ise tüm üyelerin ticari ilişkilerde rehber temel ilkeler olarak kabul edeceği ve uyacağı etik kuralları tespit etmek ve bunlara riayet edilip edilmediğini izlemektir. TÜRKTED gerek mevzuatın gerekse genel anlayış ve iş ahlakının icap ettirdiği her alanda üyelerinin hasas ve sorumlu hareket etmesini sağlamaya gayret göstermektedir.
  TÜRKTED üyelerini ilgilendiren konularda –ilgili tarafların onayı ve katılımı ile- ortak yazılı metinler, sözleşme formları hazırlanmasında görev almaktadır.